Общи условия

Настоящите Условия за ползване на Услугата и Уебсайта, наричани по-долу „Правила и условия“.

Уебсайт и домейн www.yox.bg (наричани по-долу „Уебсайт“) и услуги, които са достъпни без влизане за нерегистрирани потребители (наричани по-долу „Услуги“) и след влизане за регистрирани потребители въз основа на сключени Общи бизнес условия или споразумение.

Условията регламентират условията за използване на Уебсайта и Услугите за нерегистриран потребител, който посещава и използва Уебсайта и Услугите на Компанията безплатно, без да сключи споразумение с Компанията или да се съгласи с Общите бизнес условия (ОБУ).

Нерегистрираният потребител на Уебсайта или Услугите е длъжен да прочете Общите условия преди да използва Уебсайта и Услугите. Чрез използването на този уебсайт и Услугите, нерегистрираният потребител приема изцяло Общите условия, спазването на изключителните права на Компанията, както и съответната отказ от отговорност в случаите, посочени по-долу. Ако не сте съгласни с Общите условия, политиките, резервациите или части от тях, не трябва да използвате този уебсайт и Услугите.

1 Съдържанието на уебсайта

Информацията на този уебсайт има за цел да предостави на потребителите най-важната информация за фирмите и индустриите в България, компанията и услугите на компанията. Въпреки че винаги полагаме всички усилия да предоставяме актуална и точна информация, на уебсайта могат да възникнат технически или информационни грешки. Съдържанието на уебсайта обаче се предоставя „както е“, без каквато и да е гаранция за пълнота, точност или навременност и без изявления, гаранции или други споразумения от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се. Компанията се стреми към непрекъснат и безпроблемен достъп до този уебсайт. Въпреки това, Компанията няма да носи отговорност, ако по някаква причина уебсайтът не е достъпен за какъвто и да е период от време. Достъпът до уебсайта може да бъде спрян по всяко време без предварително уведомление. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до определени части от нашия уебсайт или дори до целия уебсайт по наша преценка. В тази връзка е забранено да се заобикалят или да се правят опити за заобикаляне на ограниченията за достъп до нашия уебсайт. Информацията, предоставена на уебсайта, не е от правен характер и е само с информационна цел.

2 Права на интелектуална собственост

Нерегистрираният потребител на Уебсайта и Услугите признава, че Уебсайтът и Услугите, включително, но не само, продукти, данни, методи за изчисляване на данни, графики, потребителски интерфейс, съдържанието на текстове, лога, дизайн, съдържание, бази данни и изходните кодове, както и цялостната компютърна програма на Услугата съдържат запазена информация и материали, които винаги са собственост на Компанията и които са защитени от приложимите закони за интелектуална собственост и други закони, включително, но не само, законите за авторското право. Нерегистрираният потребител на Уебсайта и Услугите се задължава да използва такава защитена информация или материали изключително за целите на използването на Услугите и в съответствие с GBTC и / или Споразумението. Нерегистрираният потребител на Уебсайта и Услугата се задължава да не копира, възпроизвежда, променя, заема, дава под наем, наема, препраща, продава, разпространява, изтегля или създава производни на запазената информация и материали, нито да използва Уебсайта и Услугите по всякакъв неоторизиран начин, включително, но не само, неоторизиран достъп или претоварване на мрежовия капацитет. Нерегистрираният потребител на уебсайта и приложението се задължава да не извлича информация от уебсайта чрез разполагане на роботи за автоматично изтегляне на информация или други технически решения. За всяко използване на патентованата информация и материали, освен самото използване на уебсайта и услугите в съответствие с GBTC и / или споразумението, е необходимо да се получи предварителното писмено съгласие на компанията.

В случай, че не регистрирания потребител наруши Общите условия, Компанията си запазва правото да предотврати достъпа на потребителя до уебсайта и приложението, като блокира IP адреса на потребителя. 3 Рискове, свързани с използването на уебсайта и приложението и отговорността на потребителя

Нерегистрираният потребител не трябва да злоупотребява с уебсайта и услугите, като съзнателно въвежда вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е вреден или може да причини технологични щети. Потребителят не може да се опитва да получи неоторизиран достъп до уеб сайта или услугите, сървъра, на който се съхраняват уебсайтът или услугите, или който и да е сървър, компютър или база данни, свързани към уебсайта. Нерегистрираният потребител не трябва да атакува уебсайта или услугите чрез атака за отказ на услуга, разпределена атака за отказ на услуга или друга атака, която компрометира функционалността, сигурността или защитата на уебсайта, приложението или данните, включително данни за потребители на уебсайта и услугите. Във връзка с такава атака, Компанията не носи отговорност за загуби или щети, причинени от потребители на Уебсайта или Услугите, или други лица, тъй като приема и изпълнява, като същевременно поддържа професионална грижа, всички възможни мерки (технически, организационни и правни) за предотвратяване на подобни атаки или тяхното отрицателно въздействие.

4 Отказ от отговорност

РЕГИСТРИРАНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ ПРИЗНАВА И СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕТО. КОМПАНИЯТА ОТКАЗВА СЪЩО ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЩЕТИ, ПРИЛОЖЕНИ ОТ ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕТО В РЕЗУЛТАТ ОТ ВСЯКА СТЕПЕН НА ДОВЕРИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИЯТА И ДАННИТЕ, ПУБЛИКУВАНИ НА УЕБСАЙТА. В ПЪЛНАТА МАРКА, РАЗРЕШЕНА ПО ПРИЛОЖИМО ЗАКОН, КОМПАНИЯТА ОТКАЗВА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ДРУГИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО, ВЪВ ВСЯКАКЪВ ЗАКОН, ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ОТГОВОРНОСТ, ОТГОВОРНОСТ Що се отнася до преките, непреки, последващи, специални или някакви други щети, дори ако компанията е била уведомена, е знаела или трябва да знае за възможността за такива щети. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА УЕБСАЙТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ КОМПАНИЯТА НЕ ОТГОВОРНА ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ВСИЧКИ ДРУГИ ВРЕДИ ИЛИ ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, НЕ ПОДВИЖДАЩА ГОРЕШНАТА САНКЦИЯ.

5 Заключителни разпоредби

Компанията си запазва правото да преразгледа Общите условия по всяко време и се задължава винаги да информира потребителите за ефективността на новите условия. Някои разпоредби, съдържащи се в Общите условия, също могат да бъдат заменени от разпоредби или известия, публикувани другаде на уебсайта или в приложението. Условията се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Словашката република, без да се вземат предвид нейните конфликтни закони. Всички спорове или искове, произтичащи от тях, винаги ще се решават от съответните общи словашки съдилища. Разпоредбите на Общите условия се прилагат от датата на влизане в сила, която е датата, посочена по-долу.

25.03.2020 г.