Счетоводител

location_on гр. Велико Търново

Тази обява е изтекла на 19.06.2022 г. и вече не е актуална.

Виж други обяви за работа в ДАТАНЕТ ООД

0 лв/месец () от 0 до 0 лв/месец ()

Работно място

ДАТАНЕТ ООД гр. Велико Търново

Трудови взаимоотношения

Постоянна работа

Работно време

Пълно работно време

1. Водене на първични документи, разходване на парични средства и материални ресурси, както и осчетоводяване на документи и водене на ведомости. Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността: 2. Регистрира хронологично счетоводните операции. 3. Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация. 4. Осъществява контрол на приходите и разходите на предприятието. 5. Участва в планирането на финансовата дейност и подготвя разчети за финансиране на капиталовите разходи за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни активи. 6. Изчислява и внася данъци ,държавни такси и осигурителни вноски. 7. Изчислява, осчетоводява и плаща трудовите възнаграждения на работниците и служителите на предприятието и възнагражденията. 8. Изчислява и удържа осигурителните вноски и данък общ доход, които са за сметка на работниците и служителите. 9. Изчислява ,осчетоводява и плаща обезщетения по КТ и КСО на работниците и служителите. 10. Съставя първични и вторични счетоводни документи , и оборотна ведомост. 11. Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри . 12. Извършва счетоводни записвания , а при нужда и измененията им чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии. 13. Подписва трудовите книжки на работниците и служители при прекратяване на трудови правоотношения. 14. Съхранява счетоводната информация по предвидения в закона ред. 15. Участва при разработването на счетоводната политика на предприятието,съставянето на годишния финансов отчет,извършване на инвентаризация и проверки на материално-отговорни лица. 16. Пази в тайна поверителните сведения, които са му станали известни във връзка с изпълняваната работа. 17. Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя. 18. Изпълнява и други задължения,възложени от прекия му ръководител или от ръководството на предприятието, свързани с работата му.
loading

Добави резюме

upload_file
info
Това е резюмето, което от ще разгледат за твоята кандидатура

Финален преглед

Увери се, че информацията е точна и ако всичко е наред натисни „Изпрати“ и твоята кандидатура отива незабавно за преглед в .

Информация за обратна връзка

Резюме

info
Натискайки „Изпрати“се съгласяваш с общите условия на Yox.bg
done

Готово!

Поздравления, твоето резюме беше изпратено към . Очаквай обратна връзка на посочените контакти. Пожелаваме ти успех!